Geavanceerde JavaScript condities

Bij e-mailings en webformulieren biedt de applicatie de mogelijkheid om blokken tekst 'conditioneel' te maken. Ze worden alleen getoond indien aan een bepaalde conditie wordt voldaan. Dezelfde mogelijkheid biedt de applicatie bij het instellen van opvolgacties voor e-mailings, opvolgacties, webformulieren, databases, database callbacks en enquêtes.

Let op: probeer geen condities in te voeren zonder goed begrip van onderstaande uitleg of gedegen kennis van JavaScript. Daarmee kunt u uw mailings verstoren. Gebruik voor eenvoudige condities de eenvoudige script editor

Hieronder geven we een uitleg bij JavaScript condities beschikbaar in de software.

Ga direct naar de beschikbare variabelen voor:

JavaScript condities

Onder andere bij opvolgacties, webformulieren en blokken in een HTML-document kun je JavaScript conditie plaatsen. Deze condities worden door de applicatie geevalueerd om te achterhalen of een opvolgacties moet worden uitgevoerd, of een bepaald blok in een document moet worden opgenomen, of om te controleren of een bepaald profielovereenkomt met de ingevulde gegevens van een formulier. Indien een conditie naar true evalueert, dan wordt de opvolgactie uitgevoerd. Wanneer de conditie naar false evalueertm, dan gebeurt dat niet.

Deze condities zijn dus JavaScript condities en kunnen daarom heel krachtig zijn. Een voorbeeld van een (eenvoudige) conditie is:

profile.Woonplaats == 'Amsterdam'

Deze conditie evalueert naar true in het geval de woonplaats van een profiel 'Amsterdam' is en in alle andere gevallen evalueert hij naar false. Als je bovenstaande conditie bijvoorbeeld bij een opvolgactie plaatst, dan wordt de opvolgactie enkel uitgevoerd als de actie betrekking heeft op iemand uit Amsterdam. Overigens kun je bij opvolgacties twee verschillende condities plaatsen: een conditie die wordt geevalueerd op het moment van de aanleiding van de opvolgactie (bijvoorbeeld een klik op een hyperlink in een mailing) en een conditie die wordt geevalueerd op het moment dat de opvolgactie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Dit kan van pas komen als je een opvolgactie maakt waarbij een tweede mailing wordt ingeroosterd op het moment dat iemand op een hyperlink klikt. Deze tweede mailing wordt een week later verstuurd. Maar als iemand zich in de tussentijd uitschrijft voor de nieuwsbrief, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat de opvolgactie alsnog wordt uitgevoerd. Je kunt dit voor elkaar te krijgen door bij de opvolgactie een conditie in te voeren waarin je controleert of het veld 'nieuwsbrief' nog wel op 'yes' staat.

De condities maken zoals gezegd gebruik van een JavaScript engine en je kunt daarom heel gecompliceerde scripts invoeren, met functies, objecten, loops, enzovoort. Het allerlaatste statement van het script bepaalt het totale resultaat van de conditie. Het volgende voorbeeld evalueert dus altijd naar true:

function doSomething(profile)
 {
  return profile.Woonplaats == 'Amsterdam';
 }
 doSomething(profile);
 1 > 0;

Omdat het allerlaatste statement in bovenstaand script "1 > 0" altijd naar true evalueert, zal ook de hele conditie naar true evalueren. Alle voorgaande statements zijn daarin dus niet relevant.

In verreweg de meeste condities is het helemaal niet nodig om ingewikkelde functies te gebruiken, maar volstaat een enkele test zoals je zag in het allereerste voorbeeld. Welke variabelen kun je nu eigenlijk in de conditie uitlezen? Hieronder volgt een kort overzicht.

Profielgegevens

Indien een profiel beschikbaar is - en dit is bijna altijd het geval - zitten in de globale variabel 'profile' al deze gegevens. In 'profile.veldnaam' of 'profile.interessenaam' zitten de waardes van de velden en interesses van het profiel. In 'profile.collectienaam' zit een array van alle subprofielen in die collectie. Elk subprofiel in die collectie heeft weer waardes voor de velden van het subprofiel.

Speciale velden zijn 'profile.id' en 'profile.code'. Deze velden bevatten het ID en de geheime toegangscode van het profiel.

Subprofielgegevens

Indien een subprofiel beschikbaar is, zitten in de variabele subprofile al deze gegevens. Ze zijn beschikbaar via de variabele 'subprofile.veldnaam'. Ook hier zijn, net als bij een profiel, de variabelen 'subprofile.id' en 'subprofile.code' beschikbaar.

Collecties

Collecties kunnen worden benaderd middels de profiel variabele. In de onderstaande praktijkvoorbeelden is te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Benadering vanuit een profiel

Wanneer er bijvoorbeeld een opvolgactie in gang wordt gezet op basis van een profiel, is de variabele profile beschikbaar om een collectie te kunnen benaderen. Middels profile.collectienaam is dan een collectie bereikbaar. Hier volgen enkele voorbeelden:

// hier wordt gekeken of er twee subprofielen in de collectie 'orders' zitten

profile.orders.length == 2;

// hier wordt gekeken of de laatste bestelling is verstuurd

profile.orders[profile.orders.length - 1].sent == true;

Benadering vanuit een subprofiel

Als een opvolgactie in gang is gezet vanuit een subprofiel, is naast de profile variabele ook de subprofile variabele beschikbaar. De beschikbare profile variabele is het profiel waar de subprofielen bij horen. Op dezelfde manier als in de voorbeelden van benadering vanuit een profiel zoals beschreven in de vorige paragraaf, kunnen condities worden opgesteld. Echter kan bij de benadering van het subprofiel ook de subprofiel gegevens worden gebruikt in de conditie.

/**
 *  Check if an order has been paid for
 *
 *  @return boolean
 */
function paid(order)
{
  // get all payments of the profile

  var payments = order.profile.payments;

  // check all payments

  for(var i = 0; i < payments.length; i++)
  {
    // we found a payment

    if (payments[i].order_id == order.id) return true;
  }

  // no payment found

  return false;
}

// hier wordt gekeken of er voor een bestelling

// is betaald (het subprofiel is hier de order)

paid(subprofile);

Enquêtes

In opvolgacties naar aanleiding van een enquête, en ook in de e-mails die naar aanleiding van deze opvolgacties worden opgestart, zijn variabelen beschikbaar met gegevens over de ingevulde enquête.

De variabele 'survey.xml' bevat een XML-representatie van de ingevulde enquête. 'survey.html' bevat een HTML-representatie van de ingevulde enquete, en 'survey.questions' bevat een array van alle vragen die zijn ingevuld. Elke vraag uit dit array bestaat op zijn beurt uit een variabele 'question' waarin de oorspronkelijke vraag staat, een variabele 'type' met het type van de vraag ('open' voor open vragen, 'multi' voor meerkeuzevragen en 'grid' voor gridvragen). Elke vraag heeft ook een member 'answer' met het gegeven antwoord. Indien de vraag een open vraag is, bevat deze variabele de door de gebruiker ingevoerde tekst. Voor meerkeuzevragen is dit een array met aangevinkte antwoorden en voor gridvragen is dit een associatief array met als index het label van de geselecteerde rij en als waarde het label van de geselecteerde kolom.

Een voorbeeld zegt waarschijnlijk meer dan bovenstaande tekst. Als je een opvolgactie alleen wilt uitvoeren indien op vraag drie van een enquete een antwoord is gegeven waarin de tekst 'ja' voorkwam, kun je dit met de volgende conditie doen:

survey.questions[2].answer.match(/ja/);

Let op: als computers en programmeurs gaan tellen beginnen ze bij nul. Vraag drie voor een mens is dus vraag twee voor een computer. Echter, door in de software is er één uitzondering: de enquêtevraag (questions) begint bij 1 met tellen.

Als je een opvolgactie alleen wilt uitvoeren indien er bij meerkeuzevraag 7 minstens 3 antwoorden zijn ingevoerd, kan dit op de volgende manier:

survey.questions[7].answer.length >= 3

Zoals hierboven al geschreven, zijn alle variabelen in de conditie ook beschikbaar als smarty variabelen! Je kunt dus in een document dat naar aanleiding van een ingevulde enquete wordt verstuurd deze variabelen ook uitlezen! Zo kun je een notificatie naar iemand sturen waarin je meldt welke vragen zijn ingevoerd:

Op vraag 2 heb je geantwoord: {$survey.questions.2.answer.1}

Formulieren

Indien een opvolgactie plaatsvindt naar aanleiding van een ingevuld webformulier, dan zijn naast de profiel- en subprofielgegevens ook de ingevulde gegevens in het formulier beschikbaar. Al deze gegevens zijn op te vragen via de variabele 'webform'.

In de variabele 'webform.fields.veldnaam' staat de waarde van een ingevuld veld in het formulier. De naam van het veld komt overeen met de naam van het veld in de database waaraan het formulierveld is gekoppeld. Dus als in de database de velden 'voornaam' en 'achternaam' voorkomen, en deze velden in het aanmeldformulier zijn voorzien van de labels 'Uw voornaam:' en 'Uw achternaam:' dan moet je de ingevulde waardes toch opvragen als 'webform.fields.voornaam' en 'webform.fields.achternaam'. Als er ook collectievelden in het formulier zaten, dan kunnen deze worden uitgelezen via de variabele 'webform.fields.collectienaam.veldnaam'. Interesses kunnen worden uitgelezen als 'webform.interests.interessenaam'.

Net als bij enquetes zijn deze variabelen ook beschikbaar binnen de Smarty engine. Je kunt ze dus ook gebruiken in mailings die als opvolgactie naar aanleiding van een ingevuld formulier worden verstuurd. De gegevens kun je uitlezen via {$webform.fields.veldnaam}.

Splitrun mailings

Naast de standaardopties die worden aangeboden in de applicatie is het mogelijk zelf condities op te stellen om te (laten) bepalen welk document uiteindelijk verstuurd moet gaan worden. Op basis van de beschikbare variabelen (zie de onderstaande tabel) is het mogelijk zelf aan te geven welk document het meest effectief is.

Kies voor 'Aangepaste condities' en klik op 'Bewerk aangepaste condities' om de editor te openen.

Beschikbare variabelen:

Naam Type Omschrijving
timestamp integer Het tijdstip waarop een mailing is verzonden (UNIX Timestamp)
clicks integer Het aantal geregistreerde kliks
clicks_distinct integer Het aantal bestemmingen waar een klik is geregistreerd
clicks_standardized integer Het gemiddeld aantal kliks per ontvanger binnen een opgegeven tijdspanne
impressions integer Het aantal impressies
impressions_distinct integer Het aantal bestemmingen waar een impressie is geregistreerd
impressions_standardized integer Het gemiddeld aantal impressies per ontvanger binnen een opgegeven tijdspanne
errors integer Het aantal foutmeldingen
errors_distinct integer Het aantal bestemmingen waar een foutmelding is geregistreerd
errors_standardized integer Het gemiddeld aantal fouten per ontvanger binnen een opgegeven tijdspanne
links Array Bevat informatie voor alle links in een document
url String De locatie waar de URL naar verwijst

Aangepaste split-run conditie: Voorbeeld 1

Je wilt zowel de kliks als impressies meten maar vindt de kliks wel belangrijker:

2 * clicks_standardized + impressions_standardized

Aangepaste split-run conditie: Voorbeeld 2

Verstuur het document met de hoogste doorklikratio op een bepaalde link.

// pseudo code to demonstrate custom split run condition

var linkcount = 0;
 for (var i in links)
 {
  var link = links[i];

  // Count the number of clicks for the hyperlink. Note that the hyperlink must match exactly

  if (link.url == 'exact link address') linkcount += link.clicks_standardized;
 }

 // send the version with the most clicks

 linkcount;