Gebruikersovereenkomst Copernica

Iedereen die gebruik maakt van het platform van Copernica BV moet zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn opgesteld om misbruik van ons platform te voorkomen, om te zorgen dat Copernica BV aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen en om de stabiliteit en bereikbaarheid van het platform voor alle gebruikers te waarborgen.

Toepasselijke platformen

Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle online producten, diensten en websites van Copernica BV. In ieder geval de volgende websites en applicatie vallen hieronder:

  • Copernica Marketing Suite
  • Copernica Publisher
  • SMTPeter
  • MailerQ

Deze overeenkomst is niet van toepassing op het gebruik van software van Copernica BV die je op je eigen computer, device of server hebt geïnstalleerd, tenzij deze overeenkomst expliciet op die software van toepassing is verklaard.

Verhouding tot andere overeenkomsten

Als je gebruik maakt van één of meerdere online applicaties van Copernica, en als je daarbij gegevens invoert, dan is dit alleen toegestaan indien de rechthebbende van deze gegevens een verwerkersovereenkomst of een contract met een gelijkstrekkende inhoud heeft met Copernica BV.

Indien een dergelijke overeenkomst er niet is, dan mag je alleen gebruik maken van het systeem van Copernica BV om gegevens van jezelf op te slaan. Gegevens van of over derden mag je dan niet invoeren.

Elke gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Copernica BV.

Persoonsgebonden logingegevens

Je logingegevens en wachtwoord zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je bent verplicht om je echte naam te gebruiken. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een pseudoniem, nickname of een rolnaam zoals "administratie" of "beheerder". Ook is het niet toegestaan om je logingegevens en/of je wachtwoord met anderen te delen.

Toegang tot accounts

Met je inloggegevens kun je toegang krijgen tot accounts. Dit kunnen accounts zijn van je eigen bedrijf of werkgever, maar je kunt ook worden uitgenodigd om in accounts van andere bedrijven te werken. Hiervoor moet een juridische basis bestaan. Het is niet toegestaan om in accounts te werken indien er gegevens in dat account zijn opgeslagen waar je op wettelijke of contractuele gronden geen toegang toe hebt.

Fair Use policy

Alleen een redelijk gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan om het systeem buitenproportioneel te belasten. Het is ook niet toegestaan om een platform openbaar te maken, te verveelvoudigen of na te maken.

Wettelijke regels

Je bent verplicht om je aan alle wettelijk verplichten te houden. Dit omvat maar is niet beperkt tot privacywetgeving, wetgeving omtrent intellectueel eigendom, databanken, telecommunicatie en e-mail.

Gevolgen bij overtreding

Indien je je naar het oordeel van Copernica BV niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst, dan houdt Copernica BV zich het recht voor om passende maatregelen te treffen om het misbruik op te heffen, zoals:

  • Het recht om in te loggen kan je worden ontnomen.
  • Je gebruikersprofiel kan worden verwijderd.
  • Je toegang tot één of meerdere accounts kan worden ingetrokken.
  • De accounts waar je toegang toe hebt kunnen worden afgesloten of verwijderd.
  • Door jou ingevoerde gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.
  • Ingeroosterde gebeurtenissen zoals mailings of campagnes kunnen worden stopgezet.

Bovenstaande opsomming is niet-limitatief. Indien er een meer passende of uitgebreidere maatregel moet of kan worden genomen, houdt Copernica BV zich dat recht voor.

Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Copernica van toepassing. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, geef je ook aan dat je deze voorwaarden hebt gelezen.

Taal

Dit document is in meerdere talen beschikbaar. Indien er door vertaalfouten of om een andere reden verschillen tussen de versies zijn of lijken te zijn, dan is de Nederlandse versie leidend.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

Wij kunnen deze overeenkomst wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij je hierover informeren en aangeven vanaf wanneer de nieuwe versie in werking treedt.