Terug naar de indexpagina

SOAP API methode Account_webFormFollowUp

Beschrijving

Get access to a follow up that is attached to an webform

Parameters

Naam Type Beschrijving
identifier * int
login Structure of type 'login' Optional login data
access_token string Optional api access token
* verplichte parameters

Resultaat

Naam Type Beschrijving
webformfollowup Structure of type 'webformfollowup'

Structuur 'login'

Naam Type Beschrijving
username string The username of the login attempt
account string The account name of the login attempt
password string The password for the login attempt

Structuur 'webformfollowup'

Naam Type Beschrijving
id int The ID of the followup.