Personaliseren binnen de Marketing Suite

De Marketing Suite en Publisher stellen je in staat om e-mails te personaliseren. Je doet dit door middel van een speciaal stukje script. Dit script wordt, voordat de e-mail is verstuurd, vervangen door de correcte data. Hieronder kun je nalezen hoe het personaliseren precies werkt binnen de omgeving van de Marketing Suite.

Personaliseren kan op verschillende manieren: een persoonlijke aanhef met de voor- en achternaam van de relatie, bepaalde content tonen op basis van een interesse, bepaalde producten niet tonen in een aanbieding als deze recent zijn aangeschaft, enzovoorts. In de Marketing Suite kun je personaliseren met behulp van de volgende syntax:

{$profile.<veld>}

Voorbeeld:

Beste {$profile.Voornaam}

Je kunt met deze syntax de gegevens van elk database- of collectieveld opnemen in een e-mailbericht. Deze code wordt in het verstuurde bericht vervangen door de veldwaarde in het profiel van de ontvanger.

Er moet altijd gespecificeerd worden of een veld uit het profiel of het subprofiel aangeroepen wordt. Door in plaats van {$Voornaam} , {$profile.Voornaam} of {$subprofile.veldnaam} te gebruiken is het mogelijk om vanuit de gegevens van zowel het profiel als het subprofiel van de klant te personaliseren.

Waar kun je personaliseren?

In de Marketing Suite kun je op vele plaatsen personalisatie toevoegen. Deze velden zijn te herkennen aan het Dollar $ teken in het input-veld. Zo kun je bijvoorbeeld de 'from name', het onderwerp, maar ook het 'from adres' aanpassen door in deze velden de code toe te passen.

Beschikbare personalisatievariabelen

In dit object staan de gegevens van het profiel waarnaar het bericht is gestuurd of, in het geval van een mailing naar subprofielen, van het bij het subprofiel behorende profiel. Dit profiel object heeft een aantal eigenschappen:

 • {$profile.id}: numerieke identifier van het profiel
 • {$profile.extra}: de extra data van het profiel die alleen met de api kan worden ingesteld
 • {$profile.secret}: de geheime code die bij het profiel is opgeslagen
 • {$profile.code}: alias voor {$profile.secret}, dus de geheime code
 • {$profile.created}: tijdstip waarop het profiel is aangemaakt (in YYYY-MM-DD hh:mm:ss formaat)
 • {$profile.referrers}: een optionele array van profielen die verwijzen naar dit profiel d.m.v. een referentieveld
 • {$profile.veldnaam}: elk veld van het profiel is toegankelijk via {$profile.veldnaam}
 • {$profile.interesse}: elke interesse van het profiel is toegankelijk via {$profile.interesse}, en heeft de waarde "yes" of "no"
 • {$profile.collectie}: indien er subprofielen zijn, is elke collectie van subprofielen benaderbaar via {$profie.collectienaam}

Subprofielen

Als je een mailing naar subprofielen stuurt, dan is er naast het hierboven genoemde {$profile} object ook een {$subprofile} beschikbaar. Dit object heeft de volgende members:

 • {$subprofile.id}: numerieke identifier van het subprofiel
 • {$subprofile.secret}: de geheime code die bij het profiel is opgeslagen
 • {$subprofile.code}: alias voor {$subprofile.secret}, dus de geheime code
 • {$subprofile.created}: tijdstip waarop het subprofiel is aangemaakt (in YYYY-MM-DD hh:mm:ss formaat)
 • {$subprofile.profile}: het profiel object (zie hierboven) waar dit subprofiel toe behoort
 • {$subprofile.veldnaam}: elk veld van het subprofiel is toegankelijk via {$subprofile.veldnaam}

Template gegevens

Het {$template} object bevat alle informatie over je template:

 • {$template.id} ID van het template
 • {$template.name} Naam van het template
 • {$template.created} Tijdstip van het aanmaken van het template
 • {$template.lastmodified} Tijdstip van de laatste wijziging aan het template

Mailing gegevens

Het {$mailing} object is wat uitgebreider, en bevat allerlei instellingen van de mailing waartoe het bericht behoort:

 • {$mailing.sendtime}: tijdstip waarop de mailing wordt verstuurd, in YYYY-MM-DD hh:mm:ss format
 • {$mailing.sendtimestamp}: zelfde als de sendtime property, maar dan als unix timestamp (aantal seconden sinds 1 jan 1970)
 • {$mailing.snapshot.name}: de naam van het document dat voor de mailing wordt gebruikt
 • {$mailing.snapshot.created}: tijdstip waarop een snapshot van het document is gemaakt (YYYY-MM-DD hh:mm::ss notatie)
 • {$mailing.snapshot.subject}: onderwerp van de mailing
 • {$mailing.type}: geeft het type mailing aan ('mailing', 'followup', 'abtest' of 'splitrun')
 • {$mailing.mass}: geeft aan of de mailing als bulkmailing is verzonden (true of false)
 • {$mailing.test}: geeft aan of de mailing als testmailing is verzonden (true of false)

Personalisatie modifiers

Je kunt de variabelen, waarmee je e-mails personaliseert, veranderen met behulp van modifiers. Je doet dit door een | toe te voegen na de variabele. Je gebruikt bijvoorbeeld tolower om de variabele {$profile.name} te bewerken. Dit ziet er dan zo uit: {$profile.name|tolower}. Tot slot, je kunt ook een aantal 'modifiers' achter elkaar gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld {$profile.name|tolower|ucfirst} gebruiken om te zorgen dat alle namen met een hoofdletter beginnen en de resterende letters altijd kleine letters zijn.

Bekijk het overzicht van alle modifiers

Data uit een collectie weergeven

Je kunt ook eenvoudig data uit een collectie weergeven. Dit kun je op verschillende manieren doen. Om data uit de eerste rij van de collectie weer te geven kun je deze syntax gebruiken.

{$profile.collectie[0].veldnaam}

Om data uit de volgende rij weer te geven kun je [0] vervangen door [1].

{$profile.collectie[1].veldnaam}

Om data uit de laatste (en nieuwste) rij weer te geven kun je de count modifier gebruiken om het aantal subprofielen te tellen waarna je van het totaal 1 moet aftrekken omdat wij beginnen met nul.

{$profile.collectie[$profile.collectie|count -1].veldnaam}

De foreach functie

Om alle subprofielen weer te geven kun je een foreach functie gebruiken.

{foreach $item in $profile.collectie}
{$item.veldnaam}
{/foreach}

Als je niet alle velden wilt weergeven kun je gebruik maken van de if functie in combinatie met de foreach functie.

{foreach $item in $profile.collectie}{if $item.status == "InWinkelmandje"}
{$item.veldnaam}{/if}
{/foreach}

Als er geen subprofiel bestaat kun je automatisch iets anders laten zien.

{foreach $item in $profile.collectie}
Als er subprofielen zijn
{foreachelse}
Als er geen subprofielen zijn
{/foreach}

Het gebruik van de <unchanged> tag in de drag-and-Drop-editor

De drag-and-drop-editor ondersteunt een speciale <unchanged> tag die je kunt gebruiken om te voorkomen dat de editor HTML-code herschrijft. Normaal gesproken verbetert de editor fouten en inconsistenties in de HTML-code die je handmatig invoert. Echter, als je de oorspronkelijke code wilt behouden, kun je dat doen door gebruik te maken van de <unchanged> tag.

De <unchanged> tag is vooral handig bij het combineren van Smarty personalisatiecode met meer complexe HTML-structuren zoals tabellen. Als je Smarty en HTML combineert, dan voer je eigenlijk "ongeldige" HTML code in, die na de personalisatie pas geldig wordt. De editor heeft dit niet altijd in de gaten en kan soms de door jou ingevoerde HTML-code verbeteren, wat mogelijk niet overeenkomt met je bedoelingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een Smarty-instructie (zoals {foreach} of {if}) wordt opgenomen binnen een HTML-tabel.

Bekijk het volgende voorbeeld:

<table>
  <tr>
    <th>Kop 1</th>
    <th>Kop 2</th>
  </tr>
  {foreach $items as $item}
  <tr>
    <td>{$item.property1}</td>
    <td>{$item.property2}</td>
  </tr>
  {/foreach}
</table>

Wanneer je de bovenstaande code opslaat, leest de drag-and-drop editor de HTML-code in en hergroepeert deze. De editor transformeert de code naar zoiets als dit:

{foreach $items as $item} {/foreach}<table class=" cke_show_border">
  <tbody>
    <tr>
      <th>Kop 1</th>
      <th>Kop 2</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>{$item.property1}</td>
      <td>{$item.property2}</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Deze wijziging is echter mogelijk niet wenselijk. Met de <unchanged> tag kun je aangeven dat bepaalde code ongewijzigd moet blijven:

<table>
  <tr>
    <th>Kop 1</th>
    <th>Kop 2</th>
  </tr>
  <!--<unchanged>{foreach $items as $item}</unchanged>-->
  <tr>
    <td>{$item.property1}</td>
    <td>{$item.property2}</td>
  </tr>
  <!--<unchanged>{/foreach}</unchanged>-->
</table>

Zoals je ziet, moet de tag worden ingesloten binnen HTML-commentaar .

Let op: de unchanged-tag moet altijd binnen een table element (table, tr of td) komen te staan

Variabelen

Je kunt ook variabelen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je een template hebt gemaakt die opeens gebruik moet maken van andere databasevelden.

{$naam = $profile.voornaam}

Beste {$naam}

Verder kun je ook tekst opslaan in een variabele.

{$foo = 'hello'}
{$foo}

En je kunt ook rekenen:

{$totaal = $profile.product_price * $profile.product_qty}
{$totaal}

Hyperlinks in e-mailings kunnen worden aangevuld met gegevens uit een profiel of subprofiel. Een voorbeeld hiervan zijn de unieke inloggegevens ($profile.id en $profile.code) die je in de hyperlink meestuurt, zodat relaties automatisch worden ingelogd als zij vanuit een e-mail naar een webpagina klikken. Meer info kun je hier vinden.

https://www.example.com/gegevens-wijzigen?profile={$profile.id}&code={$profile.code}